Wyjątkowa okazja na szkolenie ISTQB online - teraz tylko 999 zł netto! (najtaniej na rynku - szkolenie dofinansowane!). Zapraszamy również na 2 dniowe szkolenie API teraz tylko 459 zł!

16. Funkcje

mar 18, 2022

Funkcja w języku Java to zbiór instrukcji, które wykonują określone zadanie i zwracają wynik tego działania. Funkcja może również wykonać określone zadanie bez zwracania czegokolwiek. Metody w Javie pozwalają nam na ponowne wykorzystanie raz napisanego kodu. W Javie każda metoda musi być częścią jakiejś klasy!

Każda metod powinna zawierać:

 1. Modyfikator dostępu
 2. Typ zwracanej wartości
 3. Nazwę
 4. Listę parametrów (jeśli istnieją, gdyż metoda może być również bezparametrowa)
 5. Ciało metody – logikę

Rodzaje metod w Javie

W Javie istnieją dwa rodzaje metod:

1. Metoda predefiniowana:  to metoda, która jest już zdefiniowana (napisana) w bibliotekach klas Javy. Niektórzy nazywają je metodami wbudowanymi . Możemy bezpośrednio użyć tych metod, po prostu wywołując je w programie w dowolnym momencie. 

2. Metoda zdefiniowana przez użytkownika: Metoda napisana przez samodzielnie przez programistę. Metody te są tworzone, modyfikowane zgodnie z wymaganiami.

Jak nazwać metodę?

Nazwa metody to zazwyczaj pojedyncze słowo, które powinno być czasownikiem pisanym małą literą lub wielowyrazowym, rozpoczynającym się od czasownika pisanego również małą literą. Po pierwszym słowie, pierwsza litera każdego słowa powinna być pisana wielką literą ( to tak zwana notacja „camelCase”)

Zasady nazwania metod

 • Podczas definiowania metody pamiętaj, że nazwa metody musi być czasownikiem i zaczynać się od małej litery.
 • Jeśli nazwa metody składa się z więcej niż dwóch słów, pierwsze słowo musi być czasownikiem, po którym następuje przymiotnik lub rzeczownik.
 • W nazwie metody wielowyrazowej pierwsza litera każdego słowa powinna być pisana wielkimi literami , z wyjątkiem pierwszego słowa. Na przykład sumujLiczby, zapiszDoPliku itp.

Metoda powinna unikalną nazwę w klasie, w której jest zdefiniowana, ale czasami metoda może mieć taką samą nazwę jak inne nazwy metod w tej samej klasie – dzieje się tak wtedy, gdy przeciążamy metody.

Przeciążanie metod

Przeciążanie metod – pozwala różnym metodom mieć tę samą nazwę, ale różne zachowanie, w których podpis może różnić się liczbą parametrów wejściowych lub typem parametrów wejściowych lub jednym i drugim. Przeciążanie jest związane z polimorfizmem czasu kompilacji (lub statycznym).

Przeciążanie metod to cecha Javy, w której klasa ma więcej niż jedną metodę o tej samej nazwie, a ich parametry są różne”.

Przeciążanie metod (ang. overloading) oznacza tworzenie metod o tych samych nazwach, ale różnych typach parametrów lub ilości parametrów. Przeciążanie metod stosujemy wtedy, gdy chcemy stworzyć nową wersję tej samej metody.

Innymi słowy, możemy powiedzieć, że Przeciążanie metod to pewien mechanizm , który pozwala stworzyć wiele metod o tej samej nazwie w tej samej klasie, a wszystkie metody działają na różne sposoby. Gdy w klasie tworzona jest więcej niż jedna metoda o tej samej nazwie, ten typ metody nazywa się metodą przeciążoną.

Zalety stosowania przeciążania metod

 • Zwiększona czytelność i przejrzystość kodu
 • Zapewnia to programistom elastyczność, dzięki czemu mogą wywoływać tę samą metodę dla różnych typów danych
 • Zwiększona optymalizacja kodu
 • Większa reużywalność kodu

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pozostałe:

18. Dziedziczenie

https://youtu.be/sHtcQDJJQi0 Dziedziczenie to jeden z filarów programowania obiektowego języka Java. Dziedziczenie umożliwia tworzenie hierachii klas, co przekłada się bezpośrednio na...

17. Hermetyzacja

https://youtu.be/AqRtN-Yl9rA Hermetyzacja – Java to język silne obiektowy. Każdy program napisany w języku Java składa się z klas i obiektów. Hermetyzacja (enkapsulacja) to mechanizm polegający na ukrywaniu pewnych danych umieszczonych w klasach. Jest to sposób...

15. Konstruktory

https://youtu.be/aF0DFT5m_s0 Konstruktor w Javie to specjalna metoda używana do inicjowania obiektów. Konstruktor jest wywoływany, gdy tworzony jest obiekt klasy. Może służyć do ustawiania początkowych wartości atrybutów obiektów.  W Javie...

14. Programowanie obiektowe: Klasy i Obiekty

https://youtu.be/e2XNKQgsMbo Programowanie obiektowe to sposób projektowania programów przy użyciu klas i obiektów.  Programowanie obiektowe organizuje kod programistyczny wokół obiektów, które istnieją w klasach. Klasa jest matrycą, szablonem, który definiuje...

13. Tablice

https://youtu.be/iuogs1X_5hM Tablica to podstawowa struktura danych umożliwiająca przechowywanie wielu elementów, jest więc takim kontenerem dla danych. Tablica w Javie to grupa zmiennych o tym samym typie, która otrzymuje wspólną nazwę.  Zwykle w tablicach...