Wyjątkowa okazja na szkolenie ISTQB online - teraz tylko 999 zł netto! (najtaniej na rynku - szkolenie dofinansowane!). Zapraszamy również na 2 dniowe szkolenie API teraz tylko 459 zł!

15. Konstruktory

mar 18, 2022

Konstruktor w Javie to specjalna metoda używana do inicjowania obiektów. Konstruktor jest wywoływany, gdy tworzony jest obiekt klasy. Może służyć do ustawiania początkowych wartości atrybutów obiektów. 

W Javie konstruktor to blok kodu podobny do metody. Jest wywoływany, gdy tworzona jest instancja klasy. W momencie wywołania konstruktora w pamięci alokowana jest pamięć dla obiektu. Jest to specjalny rodzaj metody, która służy do inicjalizacji obiektu. Za każdym razem, gdy obiekt jest tworzony przy użyciu słowa kluczowego new(), wywoływany jest co najmniej jeden konstruktor.

Nie jest konieczne pisanie konstruktora dla klasy. Dzieje się tak dlatego, że kompilator javy tworzy konstruktor domyślny.

Konstruktor nadaje wartości początkowe zmiennym składowym obiektu lub też wykonuje inne czynności, które są wymagane, aby obiekt został poprawnie utworzony.

Konstruktor domyślny

Konstruktor domyślny jest stosowany, gdy programista sam nie stworzy żadnego innego konstruktora.

Konstruktor domyślny ustawia wszystkie składowe klasy na wartości domyślne tzn. ( pola liczbowe = 0, zmienne obiektowe = null, zmienne logiczne = false_

Najważniejsze informacje o konstruktorach

  • Zadaniem konstruktora jest inicjalizacja obiektu podczas jego tworzenia.
  • Konstruktor musi mieć dokładnie taką samą nazwę jak klasa.
  • Konstruktor tym różni się od zwykłej metody, że nie zawiera określonego typu zwracanego.
  • Konstruktor nadaje wartości inicjalne, zmiennym składowym obiektu lub też wykonuje inne czynności, które sa wymagane, aby obiekt został poprawnie utworzony.
  • Konstruktor domyślny jest stosowany, gdy programista sam nie stworzy żadnego innego konstrukora
  • Konstruktor domyślny ustawia wszystkie składowe klasy na wartości domyślne odpowiednie dla każdego z typów danych (pola liczbowe = 0, zmienne obiektowe = null, zmienne logiczne = false)

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pozostałe:

18. Dziedziczenie

https://youtu.be/sHtcQDJJQi0 Dziedziczenie to jeden z filarów programowania obiektowego języka Java. Dziedziczenie umożliwia tworzenie hierachii klas, co przekłada się bezpośrednio na...

17. Hermetyzacja

https://youtu.be/AqRtN-Yl9rA Hermetyzacja – Java to język silne obiektowy. Każdy program napisany w języku Java składa się z klas i obiektów. Hermetyzacja (enkapsulacja) to mechanizm polegający na ukrywaniu pewnych danych umieszczonych w klasach. Jest to sposób...

16. Funkcje

https://youtu.be/rgB80FTLvLo Funkcja w języku Java to zbiór instrukcji, które wykonują określone zadanie i zwracają wynik tego działania. Funkcja może również wykonać określone zadanie bez zwracania czegokolwiek. Metody w Javie pozwalają nam...

14. Programowanie obiektowe: Klasy i Obiekty

https://youtu.be/e2XNKQgsMbo Programowanie obiektowe to sposób projektowania programów przy użyciu klas i obiektów.  Programowanie obiektowe organizuje kod programistyczny wokół obiektów, które istnieją w klasach. Klasa jest matrycą, szablonem, który definiuje...

13. Tablice

https://youtu.be/iuogs1X_5hM Tablica to podstawowa struktura danych umożliwiająca przechowywanie wielu elementów, jest więc takim kontenerem dla danych. Tablica w Javie to grupa zmiennych o tym samym typie, która otrzymuje wspólną nazwę.  Zwykle w tablicach...