Wyjątkowa okazja na szkolenie ISTQB online - teraz tylko 999 zł netto! (najtaniej na rynku - szkolenie dofinansowane!). Zapraszamy również na 2 dniowe szkolenie API teraz tylko 459 zł!

14. Programowanie obiektowe: Klasy i Obiekty

mar 18, 2022

Programowanie obiektowe to sposób projektowania programów przy użyciu klas i obiektów.  Programowanie obiektowe organizuje kod programistyczny wokół obiektów, które istnieją w klasach.

Klasa jest matrycą, szablonem, który definiuje postać obiektu. Określa ona zarówno dane obiektu (składowe) jak i również kod, który operuje na tych danych (metody).

Obiekt udostępnia zdefiniowany zestaw funkcji, których implementacja pozostaje ukryta.

Najważniejsze pojęcia związane z obiektowością

  • Obiekt 
  • Klasa
  • Abstrakcja
  • Dziedziczenie
  • Polimorfizm
  • Hermetyzacja

Podstawowe cechy obiektu

  • Zachowanie obiektu
  • Stan obiektu
  • Tożsamość obiektu

Informacje jakie obiekt ma o sobie nazywamy składowymi

Czynności jakie obiekt może wykonywać nazywamy metodami

Tworząc, projektując klasę należy myśleć o obiektach, które będą tworzone na podstawie tej klasy.

Jaka jest różnica między klasą a obiektem?

Klasa służy do tworzenia obiektów, a obiekty są instancjami klas.

Abstrakcja

Abstrakcja jest pewnym mechanizmem, który ma za zadanie wyświetlać tylko potrzebne informacje i ukrywać niepotrzebne.  Głównym celem abstrakcji jest ukrywanie danych i prezentacja tylko niezbędnych lub oczekiwanych danych. Taki mechanizm sprawia, że nasz kod jest możliwie mniej skomplikowany, bardziej przejrzysty i łatwiejszy w odbiorze.

Dziedziczenie

Dziedziczenie w Javie to mechanizm, który sprawia, że jeden obiekt nabywa/dziedziczy właściwości innego obiektu. Dziedziczenie obsługuje również klasyfikację hierarchiczną. Umożliwia nam tworzenie nowych klasa , które są zbudowane na istniejących klasach, tj. gdy dziedziczysz z istniejącej klasy, możemy ponownie wykorzystać metody i pola klasy nadrzędnej. Dziedziczenie reprezentuje relację rodzic-dziecko.

Polimorfizm

Polimorfizm odnosi się do wielu form lub jest procesem, który wykonuje jedną akcję na różne sposoby. Występuje, gdy mamy wiele klas powiązanych ze sobą dziedziczeniem. Polimorfizm jest dwojakiego rodzaju, tj. polimorfizm w czasie kompilacji i polimorfizm w czasie wykonywania. Jednym z przykładów w Polimorfizmie czasu kompilacji jest to, że przeciążamy metodę statyczną w Javie. Polimorfizm w czasie wykonywania jest również nazywany dynamiczną dyspozycją metody, w której wywołanie nadpisanej metody jest rozwiązywane w czasie wykonywania, a nie w czasie kompilacji. W tej metodzie przesłonięta metoda jest zawsze wywoływana przez zmienną referencyjną. Używając przeciążania metod i nadpisywania metod, możemy wykonać polimorfizm. Ogólnie pojęcie polimorfizmu jest często wyrażane jako jeden interfejs, wiele metod. 

Enkapsulacja inaczej hermetyzacja

Jest jednym z filarów programowania obiektowego. Jest to mechanizm, który łączy dane i kod w jedną całość i chroni je przed ingerencją z zewnątrz i niewłaściwym wykorzystaniem. W tym procesie dane są ukryte przed innymi klasami i można uzyskać do nich dostęp tylko za pośrednictwem metod bieżącej klasy. Dlatego jest również znany jako ukrywanie danych. Enkapsulacja działa jak opakowanie ochronne, które uniemożliwia dostęp do kodu i danych osobom postronnym. Są one kontrolowane przez dobrze zdefiniowany interfejs. 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pozostałe:

18. Dziedziczenie

https://youtu.be/sHtcQDJJQi0 Dziedziczenie to jeden z filarów programowania obiektowego języka Java. Dziedziczenie umożliwia tworzenie hierachii klas, co przekłada się bezpośrednio na...

17. Hermetyzacja

https://youtu.be/AqRtN-Yl9rA Hermetyzacja – Java to język silne obiektowy. Każdy program napisany w języku Java składa się z klas i obiektów. Hermetyzacja (enkapsulacja) to mechanizm polegający na ukrywaniu pewnych danych umieszczonych w klasach. Jest to sposób...

16. Funkcje

https://youtu.be/rgB80FTLvLo Funkcja w języku Java to zbiór instrukcji, które wykonują określone zadanie i zwracają wynik tego działania. Funkcja może również wykonać określone zadanie bez zwracania czegokolwiek. Metody w Javie pozwalają nam...

15. Konstruktory

https://youtu.be/aF0DFT5m_s0 Konstruktor w Javie to specjalna metoda używana do inicjowania obiektów. Konstruktor jest wywoływany, gdy tworzony jest obiekt klasy. Może służyć do ustawiania początkowych wartości atrybutów obiektów.  W Javie...

13. Tablice

https://youtu.be/iuogs1X_5hM Tablica to podstawowa struktura danych umożliwiająca przechowywanie wielu elementów, jest więc takim kontenerem dla danych. Tablica w Javie to grupa zmiennych o tym samym typie, która otrzymuje wspólną nazwę.  Zwykle w tablicach...