Wyjątkowa okazja na szkolenie ISTQB online - teraz tylko 999 zł netto! (najtaniej na rynku - szkolenie dofinansowane!). Zapraszamy również na 2 dniowe szkolenie API teraz tylko 459 zł!

Regulamin

 1. Sprzedającym dostęp do kursów jest Tomasz Stelmach Solution IT, NIP 685-22-78-752, Adres: Nawsie Kołaczyckie 61a, 38-213 Kołaczyce – działalność zarejestrowana w Polsce –  zwany dalej Sprzedającym.

2. Przez kurs, zwany dalej Kursem należy rozumieć materiał umieszczony na platformie http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl. Do korzystania z Kursu potrzebne jest konto założone na platformie http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl i dostęp do internetu, ponieważ Kurs jest dostępny online .

3. Sprzedający oferuje Kurs który można zakupić na podanej stronie.

4. Kupując Kurs (Kursy) poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek Sprzedającego, Kupujący zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży dostępu do Kursu (Kursów) na platformie http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl (lub ewentualnie innej platformie wskazanej przez Sprzedającego, o ile z jakiegoś powodu kursy na http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl nie będą mogły być dostępne).

5. Kursy będą dostępne na platformie http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl (lub Sprzedający umieści je na innej platformie, jeśli z jakiegoś powodu nie będą mogły być dostępne na platformie http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl ).

6. Data premiery Kursu oznacza, że od tego dnia Kurs bedzie dostępny na http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl i będzie możliwe jego uruchomienie.

7. Dostępność kursu oznacza, że Kurs będzie umieszczony na http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl, przy czym sam Kurs może nie być w dniu premiery kompletny, tzn. może nie zawierać wszystkich materiałów, które powinien zawierać docelowy Kurs. Kompletny Kurs będzie dostępny maksymalnie w ciągu 90 dni od daty premiery.

8. Zawartość Kursu może ulegać zmianie już po jego umieszczeniu na platformie http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl. Część materiałów może być usuwana a mogą pojawiać się inne materiały. Dla jasności: Mogą pojawić się zmiany względem zawartości poszczególnych Kursów. Mogą pojawić się pewne zagadnienia a inne zostać usunięte. Ewentualne zmiany będą miały na celu przygotowanie, w ocenie Sprzedającego, jeszcze lepszej zawartości kursów, co jest w interesie osób korzystających z Kursu (Kursów)

9. Kursy są dostępne w języku polskim.

10. Z jednego Kursu może korzystać tylko jedna osoba.

11. Zakup Kursu następuje w chwili zaksięgowania środków na rachunku Sprzedającego.

12. Aktywowany Kurs jest przypisany do konta użytkownika na http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl i nie można go przenosić miedzy kontami. Usunięcie konta na http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl oznacza także bezpowrotne skasowanie Kursu i utratę dostępu do niego.

13. Kupujący (Konsument w rozumieniu przepisów prawa) może zrezygnować z zakupu Kursu (Kursów) w ciągu 14 dni. . Dla jasności: Zwrot jest możliwy tylko wtedy, jeśli żaden z Kursów (czy pojedyńczy czy którykolwiek z pakietu) nie został jeszcze przez Ciebie aktywowany a od daty zakupu nie minęło więcej niż 14 dni.

14. Celem Kursów jest pomoc, poprzez zawartość kursów, w procesie nauki . Udział w Kursie (Kursach) nie gwarantuje w żaden sposób pracy. Sprzedający nie pomaga w zdobyciu pracy (procesie rekrutacji).

15. Data premiery kursu może ulec przesunięciu. Jeśli przesunięcie jest dłuższe niż 60 dni, Kupujący ma prawo do zwrotu środków za dany kurs (w takim wypadku następuje rozwiązanie umowy sprzedaży w zakresie tego kursu). Kupujący musi wysłać taką informację pod adres kontakt@odlaikadoautomatyka.pl przed premierą kursu. Zwrot środków następuje w ciagu 5 dni roboczych. W przypadku, gdy Kupujący zakupił więcej niż jeden Kurs (zakupił pakiet Kursów), to zwracana jest część (proporcjonalna) za zakup danego Kursu. Dla jasności: Jeśli Kupujący na przykład kupił pakiet 6 Kursów za 200 złotych, a zwrot dotyczy jednego Kursu, to zwrócona kwota będzie równa 200zł/6, czyli 33.34zł. Opóźnienie premiery jednego Kursu umożliwia zwrot tylko za ten Kurs, który jest opóźniony i tylko w zakresie tego Kursu zakup jest anulowany (kupujący nie otrzyma już kodu na ten kurs). Nie unieważnia to całej transakcji.

16. Reklamacje

a) Administrator zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi treści cyfrowe wolne od wad.

b) W razie stwierdzenia wadliwości dostarczonych treści cyfrowych lub chęci złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@odlaikadoautomatyka.pl.

c) Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, przedmiot i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.

d) Termin rozpatrzenia reklamacji to maksymalnie 14 dni. 

3) Pozytywnie rozpatrzona reklamacja równa się pełnemu zwrotowi wykonanej płatności za licencję.

17. Zakup Kursu oznacza akceptację regulaminu.

18. Aktualny regulamin znajduje się na stronie https://www.odlaikadoautomatyka/regulamin/

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Regulamin konkursów na FanPagu: https://www.facebook.com/odlaikadoautomatyka

 

 • 1 Postanowienia ogólne 

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania Zwycięzców w Konkursie „Od laika do automatyka” [dalej Konkurs] organizowanym na fanpage Od laika do automatyka [dalej Fanpage].
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Tomasz Stelmach Solution IT

Nawsie Kołaczyckie 61a 38-213 Kołaczyce NIP: 6852278752; [dalej Organizator].

 1. Konkurs zostanie zorganizowany w serwisie internetowym Facebook (www.facebook.com), na Fanpage Od laika do automatyka (https://www.facebook.com/odlaikadoautomatyka).
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.
 4. Konkurs rozpoczyna się 11 grudnia 2020 roku i kończy 22 grudnia 2020 roku o godz. 10:00.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Fanpage Od laika do automatyka w dniu 23 grudnia 2020.

 

 • 2 Zasady Konkursu
 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, która posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook (dalej „Uczestnik”).
 2. Zabrania się tworzenia fałszywych kont w serwisie Facebook oraz uczestnictwa w Konkursie za ich pośrednictwem, niedozwolone jest również dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani pozostałych podmiotów biorących udział w przygotowaniu Konkursu.
 4. Zadaniem konkursowym [dalej Zgłoszenie] jest odpowiedź na pytanie “Co dla Ciebie jest najbardziej interesującym aspektem kursu, który chciałbyś pogłębić i dlaczego?” i umieszczenie jej pod postem konkursowym w komentarzu.
 5. Każdy Uczestnik może dodać tylko jedno zgłoszenie.
 6. Zwycięzcą zostają 2 osoby, których odpowiedź będzie najbardziej kreatywna i najciekawsza według powołanej w tym celu komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli Organizatora.
 7. Zamieszczając tekst pod postem konkursowym Uczestnik oświadcza, że jest jego autorem oraz posiada stosowne prawa do jego wykorzystania. W przypadku nieprawdziwości oświadczenia, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje, w szczególności roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych.

 

 • 3 Nagrody 

 

 1. W Konkursie zwyciężają 2 osoby [dalej Zwycięzcy].
 2. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
 1. Licencja kursu – wersja basic (339 zł, który zapewnia dostęp 24/7 przez okres 3 miesięcy)
 2. Zestaw gadżetów firmowych “Od laika do automatyka” w skład, którego wchodzą  firmowy kubek, smycz, długopis, ołówek, podkładka pod myszki, torba zakupowa.

 

 • 4 Wyłonienie Zwycięzcy 

 

 1. Zwycięzca zostanie opublikowany na Fanpage Od laika do automatyka w dniu 23 grudnia  2020 roku.
 2. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika podczas dodawania Zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie również prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika posługującego się fałszywymi danymi. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, wobec którego zachodzi podejrzenie, że nie posiada odpowiednich praw autorskich do hasła będącego podstawą Zgłoszenia w Konkursie.
 3. Zwycięzcy są zobowiązani do wysłania wiadomości prywatnej do strony w celu ustalenia szczegółów odebrania nagrody w terminie 3 dni po opublikowaniu wyników. 

Zwycięzca miejsca drugiego zobowiązuję się do podania adresu na który zostanie wysłana nagroda. 

 1. Nagroda dla Zwycięzcy będzie przyznawana:

Dla pierwszego miejsca: Licencja kursu będzie przyznawana online przez Organizatora dla Zwycięzcy [dostęp do licencji udostępniony będzie za pośrednictwem adresu e-mail, którego Zwycięzca będzie zobligowany podać]

Dla drugiego miejsca: Zestaw gadżetów będzie wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Zwycięzcy [koszty wysyłki ponosi Organizator]

 1. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie ma możliwości wypłacenia równowartości nagrody ani rezygnacji z jej części.

 

 • 5 Postanowienia końcowe 

 

 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagród. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 4. Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), to jest w ramach udzielonej zgody. Ponadto w celu rozpatrywania reklamacji podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na możliwości rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji. 
 5. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak Agencja i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. 
 6. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu udziału w Konkursie (6 lat). 
 7. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 
 8. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 
 9. a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania, 
 10. b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, 
 11. d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody, 
 12. e) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 13. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem w wiadomości prywatnej na fanpage. Regulamin konkursu dostępny będzie również w siedzibie Organizatora.

1o. W kwestiach nieobjętych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w wiadomościach prywatnych na fanpage Organizatora.